UTAX SARF MALZEME LİSTESİ

 

MARKA MODEL RENK SAYFA   YAZICI KODU
UTAX PK-1010 SİYAH 3.000 P-3521MFP / P-3527W MFP / P-3522DW
UTAX PK-1011 SİYAH 4.000 P-4020DN / P-4020DW
UTAX PK-1012 SİYAH 3.000 P-4020MFP / P-4025MFP / P-4026MFP
UTAX PK-1016 SİYAH 30.000 CD-1116 / CD-1120 / CD-1216 
UTAX PK-3010 SİYAH 12.500 P-4531MFP / P-4536MFP / P-4531DN / P5531DN
UTAX PK-3011 SİYAH 6.400 P-5031DN / P-5531DN
UTAX PK-3012 SİYAH 25.000 P-5531DN / P-5532DN / P-5536İ MFP / P-6031DN / P-6033DN / P-6036İ MFP / P-6038İ MFP / P-6038İF MFP
UTAX CK-7510 SİYAH 20.000 3060İ / 3061İ
UTAX CK-7511 SİYAH 35.000 3560İ / 3561İ
UTAX CK-7512 SİYAH 24.000 3262İ
UTAX CK-7513 SİYAH 35.000 4062İ
UTAX CK-7514 SİYAH 35.000 4056İ / 5056İ / 6056İ
UTAX CK-4510 SİYAH 15.500 CK-4510 / CK-1855 / CK-2256
UTAX ART-NO 4422810010 SİYAH 7.200 LP-3228 / LP-3230 / CD-1028 / CD-1128
UTAX ART-NO 61300010 SİYAH 34.000 CD-1230 / CD-1240 / CD-1250
UTAX ART-NO 613011010 SİYAH 15.000 CD-5205 / CD-5025P / CD-5030 / CD-5030P / 256İ / 306İ
UTAX ART-NO 612210010 SİYAH 16.000 CD-1118 / CD-1218 / CD-1222
UTAX ART-NO 613011110 SİYAH 3.000 CD-3020 / CD-3025 / CD-3025MFP / CD-5130 / CD-5130P / CD-5230
UTAX ART-NO 613511010 SİYAH 7.200 CD-5135 / CD-5235 / P3520MFP / P-3525MFP
UTAX ART-NO 613510010 SİYAH 35.000 CD-1435 / CD-1445 / CD-1455 / CD-4555İ / CD-5555İ
UTAX ART- NO 61421001 SİYAH 34.000 CD-1242 / CD-1252
UTAX ART-NO 4434010010 SİYAH 12.500 P-4030D / P-4030DN / P-4030MFP / 4035MFP
UTAX ART-NO 4424010110 SİYAH 15.000 CD-1340 / CD-1440 / CD-5140 / CD-5140L / CD-5240 / CD-5240L / LP-3240
UTAX ART-NO 4413510010 SİYAH 7.200 LP-3135 / LP-3335 / P3251D / P3521DN
UTAX ART-NO 4436010010 SİYAH 25.000 P-5030DN / P-6030DN / P5035İ MFP / P-6035İ MFP
UTAX CK-5511 SİYAH 18.000 350Cİ
UTAX CK-5511 MAVİ 12.000 350Cİ
UTAX CK-5511 SARI 12.000 350Cİ
UTAX CK-5511 KIRMIZI 12.000 350Cİ
UTAX CK-5512 SİYAH 15.000 400Cİ
UTAX CK-5512 MAVİ 15.000 400Cİ
UTAX CK-5512 SARI 15.000 400Cİ
UTAX CK-5512 KIRMIZI 15.000 400Cİ
UTAX CK-8510 SİYAH 18.000 2500Cİ
UTAX CK-8510 MAVİ 12.000 2500Cİ
UTAX CK-8510 SARI 12.000 2500Cİ
UTAX CK-8510 KIRMIZI 12.000 2500Cİ
UTAX CK-8511 SİYAH 20.000 2506Cİ
UTAX CK-8511 MAVİ 12.000 2506Cİ
UTAX CK-8511 SARI 12.000 2506Cİ
UTAX CK-8511 KIRMIZI 12.000 2506Cİ
UTAX CK-8512 SİYAH 25.000 3206Cİ
UTAX CK-8512 MAVİ 15.000 3206Cİ
UTAX CK-8512 SARI 15.000 3206Cİ
UTAX CK-8512 KIRMIZI 15.000 3206Cİ
UTAX CK-8513 SİYAH 30.000 4006Cİ / 4007Cİ
UTAX CK-8513 MAVİ 20.000 4006Cİ / 4007Cİ
UTAX CK-8513 SARI 20.000 4006Cİ / 4007Cİ
UTAX CK-8513 KIRMIZI 20.000 4006Cİ / 4007Cİ
UTAX CK-8514 SİYAH 30.000 5006Cİ / 6006Cİ
UTAX CK-8514 MAVİ 30.000 5006Cİ / 6006Cİ
UTAX CK-8514 SARI 30.000 5006Cİ / 6006Cİ
UTAX CK-8514 KIRMIZI 30.000 5006Cİ / 6006Cİ
UTAX CK-2550Cİ SİYAH 12.000 2550Cİ
UTAX CK-2550Cİ MAVİ 6.000 2550Cİ
UTAX CK-2550Cİ SARI 6.000 2550Cİ
UTAX CK-2550Cİ KIRMIZI 6.000 2550Cİ
UTAX CDC-1626 SİYAH 7.000 CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAX CDC-1626 MAVİ 5.000 CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAX CDC-1626 SARI 5.000 CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAX CDC-1626 KIRMIZI 5.000 CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAX CDC-5520 SİYAH 12.000 CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAX CDC-5520 MAVİ 6.000 CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAX CDC-5520 SARI 6.000 CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAX CDC-5520 KIRMIZI 6.000 CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAX PK-5011 SİYAH 7.000 P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAX PK-5011 MAVİ 5.000 P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAX PK-5011 SARI 5.000 P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAX PK-5011 KIRMIZI 5.000 P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAX PK-5012 SİYAH 12.000 P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAX PK-5012 MAVİ 10.000 P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAX PK-5012 SARI 10.000 P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAX PK-5012 KIRMIZI 10.000 P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAX PK-5014 SİYAH 2.600 C2155
UTAX PK-5014 MAVİ 2.200 C2155
UTAX PK-5014 SARI 2.200 C2155
UTAX PK-5014 KIRMIZI 2.200 C2155
UTAX PK-5015 SİYAH 4.000 P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAX PK-5015 MAVİ 3.000 P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAX PK-5015 SARI 3.000 P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAX PK-5015 KIRMIZI 3.000 P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAX PK-5016 SİYAH 1.200 P-C 2155W MFP
UTAX PK-5016 MAVİ 1.200 P-C 2155W MFP
UTAX PK-5016 SARI 1.200 P-C 2155W MFP
UTAX PK-5016 KIRMIZI 1.200 P-C 2155W MFP
UTAX PK-5017 SİYAH 8.000 P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAX PK-5017 MAVİ 6.000 P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAX PK-5017 SARI 6.000 P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAX PK-5017 KIRMIZI 6.000 P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP